Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Ma-ai Trainingen ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van Ma-ai Trainingen onderdelen.

Artikel 1. DEFINITIES
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis

1.1        Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: Ma-ai Trainingen;

1.2        Bijeenkomst / activiteit: Hier onder vallen alle faciliteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Ma-ai Trainingen. Al dan niet uitgevoerd op het eigen of georganiseerde locatie;
1.3        Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren

1.4        Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;
1.5        Ma-ai Trainingen: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant – onder dossiernummers: 67934277
1.6        Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren;
1.7        Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;

Artikel 2. WERKINGSSFEER
2.1        Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2        Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

Artikel 3. OFFERTES
3.1        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
3.2        Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
3.3        Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers.

Artikel 4. VOLMACHTEN
4.1        Enkel en alleen D. van der Neut, hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers, is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.
4.2        Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1        Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2        Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.
5.3        Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
5.4        Ma-ai Trainingen behoudt zich het recht, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

Artikel 6. OPDRACHTBEVESTIGING
6.1        De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van Ma-ai Trainingen zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.

Artikel 7. ANNULERING TOTALE BOEKING

7.1        a.   Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u maximaal 10% van de overeengekomen totaalprijs aan Ma-ai Trainingen verschuldigd,
b.   Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 30% van de overeengekomen totaalprijs aan Ma-ai Trainingen verschuldigd,
c.   Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 60% van de overeengekomen totaalprijs aan Ma-ai Trainingen verschuldigd,
d.   Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 90% van de overeengekomen totaalprijs aan Ma-ai Trainingen verschuldigd,
e.   Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

7.2        Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 8. BETALING
8.1        De door ons vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
8.2        a. Na uitvoer van uw bijeenkomst / activiteit ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.
b. Ma-ai Trainingen behoudt zich het recht toe; na ontvangst van een ondergetekende opdrachtbevestiging, u vooraf een aanbetaling factuur van 50% van de overeengekomen totaalprijs te facturen. Eventuele verrekeningen in deelname en extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd.

8.3        Extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit kunnen achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.
8.4        Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit worden achteraf gefactureerd.
8.5        Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
8.6        Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.7        Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
8.8        Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 250,00).

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE
9.1      Ma-ai Trainingen staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdracht bevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Ma-ai Trainingen al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

Artikel 10. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
10.1      Behoudens de verantwoordelijkheid van Ma-ai Trainingen krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Ma-ai Trainingen.
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.
10.2      De aansprakelijkheid van Ma-ai Trainingen is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is.

Artikel 11. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN
11.1      Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Ma-ai Trainingen grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
11.2      Ma-ai Trainingen behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
11.3      Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Ma-ai Trainingen besluiten hem van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
11.4      De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

Artikel 12. SCHADE / VERNIELINGEN
12.1      Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 13. VERBLIJF OP TRAININGSLOCATIES
13.1      Alle gasten / deelnemers verblijvend op onze locaties dienen de geldende huisregels en instructies van Ma-ai Trainingen op te volgen. Indien gasten / deelnemers geen gehoor geven aan de huisregels en instructies van Ma-ai Trainingen zijn wij gerechtigd het verblijf te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 14. MATERIALEN
14.1      Ma-ai Trainingen is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
14.2      Bij vermissing en/of schade aan materialen zullen de kosten op de opdrachtgever verhaald worden. Schade en/of vermissing dient direct aan Ma-ai Trainingen te worden gemeld.
14.3      Ma-ai Trainingen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen (locaties) door het gebruik van onze materialen.
14.4      De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten noodzakelijk (zouden) kunnen zijn.

Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1      Indien en voor zover zij zaken leveren aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde bijeenkomst /activiteit, zal hebben voldaan. Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16. RETENTIERECHT
16.1      Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17. FORCE MAJEURE
17.1      Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
17.2      In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
17.3      Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine-breuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.

Artikel 18. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
18.1      Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke zullen ons toebehoren.
18.2      Indien de opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebracht kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.

Artikel 19. KLACHTEN
19.1      Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst / activiteit dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend.
19.2      Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.